Notify Message
Roster

Astrid Tsjuder

Level 50 Breton Templar
Played by S1CKMAD3
Primary Spec
Healer
Secondary Spec
Dps
Primary Profession
Sober heals....some drunk
Secondary Profession
Vet Dungeons all dayyyyyyyyyyyyyyy